Çatalca Belediye Başkanlığı Taşınmaz Mal Satış İhalesi 2


Çatalca Belediye Başkanlığı Taşınmaz Mal Satış İhalesi 2


Project Image

ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI

            Aşağıda özellikleri belirtilen, mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre “Açık Teklif” usulüyle, 18/09/2018 Salı günü saat 09:30' da ilan sırasına göre, Belediyemiz Encümen Salonunda satış ihalesi yapılacaktır.

Sıra

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Alanı

Hisse

Cinsi

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

İmar Durumu

1

Çatalca

Kabakça

-

1312

12.923,41m²

Tam

Tarla

1.550.809,20-TL+KDV

46.524,28-TL

15.06.2009 tasdik tarihli 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmakta olup, parselin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları bulunmadığından imar durumu tanzim edilememektedir.

2

Çatalca

Ovayenice

-

853

9.760,00m²

Tam

Tarla

 

976.000,00-TL

 

29.280,00-TL

19.04.2013 tarih onaylı 1/5000 ölçekli Ovayenice Mahallesi Nazım İmar Planı içerisinde Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmakta olup, bir kısmı üzerinden su kaynakları koruma kuşağı (SKK) geçmektedir.Bahse konu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları bulunmadığından imar durumu tanzim edilememektedir.

3

Çatalca

Ferhatpaşa

79

35

532,00m²

Tam

Arsa

2.021.600,00-TL

60.648,00-TL

08.11.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Uygulama İmar Planında “Katlı Otopark” alanında kalmakta olup, yol alanına terki bulunmaktadır.

 

1- İhaleye ait Şartname mesai saatleri içinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden ücretsiz olarak temin edilebilir.

2- İhale 18/09/2018 Salı günü yukarıda  belirtilen saatte 2886 sayılı yasanın 45.maddesine göre “Açık Teklif Usulü” yapılacaktır.

3- İhaleye katılmak için  istenen belgeler;

a-) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

b-) Son altı aya ait Kanuni İkametgah.

c-) Son altı aya ait tasdikli Nüfus Sureti.

ç-) Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin son altı aylık Noter tasdikli vekaletname örneği.

d-) İstekli Tüzel kişi; Türkiye'de tebligat adres beyanı, Sanayi veya Ticaret Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına           ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletname.

e-) Taşınmazın ada ve parsel numarası yazılı geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu.

f-) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

4-) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5-) İhaleler, Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

6-) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.

7-) Çatalca Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.                                                                                                                                                                                     


Haber ile ilgili resim galerisi

Sosyal Medyada Paylaş

Adres & İletişim

  • Adres: Kaleiçi Mahallesi Vezir Ferhatpaşa Caddesi No:50 Çatalca / İstanbul

  • Telefon: 444 61 02

  • Faks: 0212 924 88 01

Sosyal Medya